Övergripande mål för miljöarbetet
Dalagård är en del i familjen Östers jord- och skogsbruksföretag som förvaltas aktivt av ägarfamiljen. All verksamhet ska vara ekologiskt hållbart. Vår familj är en brukare i en lång rad brukare av denna mark och ska lämna över den till kommande generationer i ett bra skick. Driften av Dalagård och aktiviteter med gården som bas, ska ske med högsta kvalité och minimal miljöbelastning. Vi tillhör Ekoturismföreningen som vill främja en turism som bevarar och tar ansvar för ömtålig natur och kultur, både i Sverige och utomlands. Vi ska klara en certifiering enligt Naturens Bästas kriterier.Logosv
Vi ska samarbeta med andra lokala aktörer med liknade ambitioner. Ett delmål för miljöarbetet är att skapa lokal utveckling och sysselsättning. Dalagård ligger mitt i ett av UNESCO utsett biosfärområde med mycket höga kultur- och miljövärden. Detta innebär både ett privilegium och ett extra stort ansvar för miljön. Vi är lokala ambassadörer för detta projekt Denna miljöplan diskuteras och revideras i ett samspel mellan personal och kunder.

Resan till destinationen
Dalagårds gäster är ofta lokala företag. Vi rekommenderar då samåkning och buss. Långväga resenärer rekommenderas ta tåg till Krylbo i kombination med buss. (Dalatrafik går sällan till Åsgarn men oftare till Fors från Krylbo station) Våra transporter, byggnader och merparten av aktiviteter ska fungera även för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Arrangemangets olika transporter
Dalagård eftersträvar minimalt med transporter när man väl är på plats. Vi har många av våra aktiviteter runt själva Dalagård. Det stör själva naturupplevelsen att sätta sig i ett fordon och åka bort från vår natur. Så ska man åka bort, så måste det finnas särskilt och stora skäl. Vi kommer att bygga cykel- och vandringsleder runt Dalagård under 2012.

Miljöarbete runt Dalagård
Vår egen skog är miljöcertifierad. Vi har avsatt 2 formella naturvårdsområden på vår mark om 22 hektar, samt har tre frivilliga reservat. Bland annat har vi skyddat en egen urskog intill Dalagård. Våra egna två sjöar har förbud mot båtar med bensindrivna motor. Djupkarta för fiske och miljöarbete är upprättad NaturesBestLogo_svoch kan lånas av kunder. Vattenmyndigheten och Länsstyrelsen i Dalarna tar vattenprover i våra sjöar löpande. Proverna tas dels i inloppet till våra sjöar i Svedjeån (SE667855-152224,) dels i utloppet via Västanbergsbäcken (SE667949-152453). Resultaten visar att den ekologiska vattenstatusen är god. Resultaten presenteras i VISS (Vatteninformationssystem för Sverige) Vi är positiva till att delta i olika lokala miljöprojekt.

Bygga, bo och sova miljöriktigt och säkert
Våra gäster bor på Dalagård. Sängkläder och annan inredning ska vara maximalt miljövänliga och tvättas lokalt med miljövänliga tvättmedel. Dalagård är en anläggning som är nybyggd efter en egen miljöplan för bygget, vilket i korthet innebar;

 1. Bygget skulle ske med både ett ekologisk perspektiv och ett ekonomiskt perspektiv (för att få lång livslängd och därigenom minskamiljöbelastningen).
 2. Bygget skulle ske med lokala traditioner och respekt för vår kulturhistoria.
 3. Bygget skulle utföras av lokala hantverkare för att bevara lokalt kunnande och minska resandet.
 4. Bygget skulle ske med minimal miljöpåverkan och naturen återställas efter bygget.
 5. Bygget skulle ske med gammal beprövad teknik med beprövade naturmaterial som sten, trä, tegel och lin. Det ska vara enkelt att laga i framtiden med låg miljöbelastning.
 6. Allt virke togs från egen och miljöcertifierad skog och sågades lokalt för att minska transportbelastningen.
 7. Färger ska vara gamla beprövade färger som linolja,  äggoljetempera och tjära.
 8. Dalagård ska vara väl isolerad, både under och ovan, för att kunna ha sunda och väl ventilerade väggar som andas för att minskaallergiproblem och liknade.
 9. Uppvärmning sker med en bergvärmepump för att minska energiförbrukningen samt ved. Anläggningen fungerar även vi evt långa elavbrott.
 10. Avloppsanläggningen är helt ny, modern och har god kapacitet.
 11. Vi har dubbel vattenförsörjning; både en grävd vattenkälla med självtryck i skogen samt borrad brunn. Vattenprover tas löpande.

Logga-Nedre-Dalalven-Sv1-e1414405602416

Dalagård är klassad som ”säker gård”

Enligt certifieringssystem som bland annat innehåller genomgång och omfattande kontroll av brandskydd, el och likande. Brandsyn är gjord av behörig myndighet;Sakergard

 • All el är nyinstallerad 2010 och köpt el är enl ”grönt miljöval”.
 • All belysningsarmaturer är av godkänd typ.
 • Lysrörsarmaturer är täta och har rostfria spännen.
 • Alla glödlampor har skyddsglas.
 • Alla elkablar är fastmonterade.
 • Strömbrytare, dosor och uttag är av ny modell och hela.
 • Alla elcentraler, elutrustningar och elmotorer är rena från damm och skräp.
 • All elutrustning är kopplad via 14 st olika jordfelsbrytare.
 • Halogenlampor sitter monterade värmesäkert.
 • Elcentraler utomhus och i garage är av metall.
 • Datorer och larm har åskskydd och överspänningsskydd.
 • Reservelverk finns och är anmält till Vattenfall samt förberedd för inkoppling.
 • Vi har 12 st 6-12  kilos brandsläckare (flesta är pulver/2 st är skum).
 • Brandsläckarnas tryck kontrolleras varje år och byts om det för lågt.
 • Dalagård har 12 st Brandvarnare finns i alla relevanta rum.På Dalagård finns även ett elektroniskt brandlarm kopplat till siren och Securitas.
 • Gasflaskor förvaras i garage (vi har dock bara vanliga P11 tuber), skylt på vägg.
 • Reservbränsle förvaras i garage.
 • Brandfiltar finns på relevanta platser.
 • Räddningsstegar finns vid alla sovrum på övervåningar.

Laga mat och äta
Vi tar så mycket råvaror som möjligt från egen odling eller är lokalproducerat. Vi har flera duktiga matleverantörer i närområdet som vi samverkar med.

 • Dalagård är livsmedelsklassat och säkerhetsklassat för hantering av livsmedel. Det innebär att vi har en väl fungerande hantering av både kall och varm mat. Vi har olika fomer av egenkontroll inkl HACCP
 • Vi har ett eget professionellt tillagningskök och använder oss av lokala råvaror utan förpackningar (där det går) för att minska avfallet.
 • Vi har inga miljöfarliga produkter i vår mathantering.
 • Vi ersätter buteljerat dricksvatten med eget källvatten. Dalagård har fullständiga rättigheter för slutna sällskap och försöker styra till lokalproducerade drycker.
 • Långt gående källsortering sker i samspel med kunderna i egen sopstation. Vi eftersträvar minimalt avfall. Vi komposterar komposterbart avfall i egen varmkompost för jordåtervinning.

Förbrukningsartiklar och utrustning

 • Vi använder aldrig engångsbestick och engångstallrikar.
 • Vi använder huvudsakligen såpa som rengöringsmedel.
 • Toalettpapper och tvål köps av miljömärkt typ.
 • Tvål tillhandhålls i påfyllnadshållare för att slippa emballage.
 • Vi underviker alla former av miljöbelastande produkter.
 • Sängkläder och handdukar är ekomärkta.
 • Vid inköp och nyinvesteringar köps mest miljöriktig produkt.

Kemikalier och bränslen

 • Dalagård försöker begränsa användningen av fossila bränslen. Och när det sparsamt används ska det vara den minst miljöskadliga typen.
 • Lysfotogen kan användas i lyktor.
 • Bensin behövs för reservelverk, vilket dock används sparsamt.
 • Gräsklippning sker endast sparsamt och på minimal yta.
 • Våra fiskebåtar har förbud mot bensinmotorer i våra egna sjöar, men i större vattendrag används sparsamt 4-taktsmotorer av miljövänlig typ.

Informera, använd och ställ krav på gästen
Alla gäster informeras om dels säkerhetsfrågor dels miljöarbetet på gården och vad som förväntas av gästen. Det uppskattas.

Marknadsföring och administration
Vi producerar en enkel trycksak om året som trycks på miljöpapper av ett miljöcertifierat tryckeri. Mest fokus läggs på vår hemsida som ingår och länkas från andra och som vi alltid lyfter fram på mässor och likande.

Utvecklingsarbete inom miljöområdet
Cecilia Öster är miljöansvarig för Dalagård och känner ett extra ansvar för löpande utveckling av miljöarbetet. Just nu ser vi över att certifiera vårt skogsbruk enl FSC (nu är det certifierat enl. PEFC) Vi funderar på att anlägga särskilda naturstigar kring miljöfrågor. Vi har haft och vill utveckla studiebesök för nysvenskar kring allemansrätt, skogsskötsel och miljöfrågor Vi kommer att genomföra löpande miljörevision, som mynnar ut i konkreta datum för förbättringsåtgärder.